Del 17 al 26 de setembre
Del 17 al 26 de setembre

Inscripció dels casals de festes

L’Ordenança Municipal Reguladora de Casals preveu la inscripció d’estos locals en un Registre Municipal en festes d’agost i setembre.

En el següent enllaç podeu accedir al tràmit i a la documentació necessària:

..: Accediu al tràmit d’inscripció de casals

Documents necessaris:

– Sol.licitud d’inscripció (instància general).
– Còpia del contracte d’arrendament o document de cessió de l’immoble o altres.
– Declaració del propietari sobre les condicions d’habitabilitat i seguretat del local.
– Relació d’usuaris del casal / penya.
– Justificant de la fiança per un import de 100€.

Normativa reguladora:

ART. 11.- «Casals-penyes» en festes populars o patronals.
4. Els equips musicals, altaveus, i en general tots els aparells susceptibles de produir sorolls, hauran de deixar de funcionar a les 03:00 hores de la matinada, els divendres i dissabtes, i a les 02:00 hores de la matinada la resta de els dies. A les mateixes hores també hauran de cessar les activitats musicals que s’organitzen.
5. En qualsevol cas, no es permetrà la ubicació a l’exterior dels locals d’aparells de megafonia, altaveus, reproductors de so o qualsevol altre aparell susceptible de reproduir un nivell sonor superior a l’ordinari. Exceptuant la celebració de balls, revetlles o altres actes similars autoritzats per l’Ajuntament.