Del 13 al 22 de setembre

Inscripció dels casals de festes

L’Ordenança Municipal Reguladora de Casals preveu la inscripció d’estos locals en un Registre Municipal en festes d’agost i setembre.

En el següent enllaç podeu accedir al tràmit i a la documentació necessària:

..: Accediu al tràmit d’inscripció de casals

Documents necessaris:

– Sol.licitud d’inscripció (instància general).
– Còpia del contracte d’arrendament o document de cessió de l’immoble o altres.
– Declaració del propietari sobre les condicions d’habitabilitat i seguretat del local.
– Relació d’usuaris del casal / penya.
– Justificant de la fiança per un import de 100€.

Normativa reguladora:

ART. 11.- «Casals-penyes» en festes populars o patronals.
4. Els equips musicals, altaveus, i en general tots els aparells susceptibles de produir sorolls, hauran de deixar de funcionar a les 03:00 hores de la matinada, els divendres i dissabtes, i a les 02:00 hores de la matinada la resta de els dies. A les mateixes hores també hauran de cessar les activitats musicals que s’organitzen.
5. En qualsevol cas, no es permetrà la ubicació a l’exterior dels locals d’aparells de megafonia, altaveus, reproductors de so o qualsevol altre aparell susceptible de reproduir un nivell sonor superior a l’ordinari. Exceptuant la celebració de balls, revetlles o altres actes similars autoritzats per l’Ajuntament.